w w w . d  i m o d . o r g . t r  


 Diyarbakır Web Tasarım
 

Büro Tescil Belgesi Alma Koşulları
2021 YILI BÜRO TESCİL BELGESİNİ YENİLEYECEK ÜYELERİMİZİN GEREKLİ EVRAKLAR İLE ODAMIZA BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

ALINACAK ÜCRETLER:

 
- 2021 YILI AİDATI: 390.00.-TL


- BTB YENİLEME ÜCRETİ: 900.00.-TL

- BTB İLK BAŞVURU (BTB+MÜHÜR) ÜCRETİ: 1,025.00.-TL 

  

 

 

 

GEREKLİ EVRAKLAR:

 
KENDİ ADINA BÜROSU OLANLAR İÇİN:

-İnternet vergi dairesinden alınacak mükellefiyet yazısı (E-defter sistemine geçildiği için)

-Vergi levhası fotokopisi

 

 

ŞİRKETLER İÇİN:

 

 -Vergi levhası

-Şirket defterlerinin fotokopisi (Yevmiye, Kebir, Envanter)

-Ortaklık Teyit Belgesi (Ticaret Sanayi Odasından alınacak) 

-Ticaret Sicil Gazetesi

 

NOT: E-Defter kullanan üzelerimizin, e-defter sistemi üzerinden alınacak onay kodlu ve /veya barkodlu belge getirmeleri gerekmektedir.


Büro Tescil Belgesi Alma Koşulları

 

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği; Mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetleridir.

Bu hizmetler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.
Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimiz çalışma koşullarına göre aşağıdaki belgeleri tamamlamaları durumunda Büro tescil belgesi alabilirler.

 • Kendi adına serbest çalışan mimar

  KENDİ ADINA SERBEST ÇALIŞAN MİMARIN TESCİLİ VE TESCİL YENİLEMESİ

  Kendi adına serbest çalışan serbest mimarın, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;
  a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezaları nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,
  c) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
  d) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
  e) İşyerinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara, Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
  f) Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  g) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını ödemiş olması,
  h) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
  i) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
  gerekir.

  Tescilin yenilenmesi için ise;

  a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
  c) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
  d) İşyerinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,
  e) Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  f) Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest mimarlık hizmetlerinin listesini vermesi,
  g) Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması,
  h) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
  i) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
  gerekir.

 • Adi ortaklıklarda mimar

  ADİ ORTAKLIKLARDA MİMARLARIN TESCİLİ VE TESCİL YENİLEMELERİ

  Adi ortaklıklarda mimarların, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı koşullara ilave olarak;

  a) Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması,
  b) Mimarların kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  c) Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda ihtisas ayrımı taahhütnamesini vermiş olması,
  gerekir.

  Tescilin yenilenmesinde ise; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı koşullar aranır.

  Mimarın, birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri dışındaki adi ortaklıklarına serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi verilmez.

 • Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarlar

  SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLIĞI MİMAR YA DA MİMARLARIN TESCİLLERİ VE TESCİL YENİLEMELERİ

   Sermaye şirketi ortağı olarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alınabilmesi için mimarın şirketteki hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde 10’dan az olamaz.
  Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen iştigal konuları arasında "mimarlık hizmetleri"nin yer alması koşulu aranır.
  Ortaklarının tamamı tasarım ve yapı sektörüyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde mimar ortağın payı; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz.
  Ortakların pay durumu, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alacak sermaye şirketi ortağı mimar tarafından belgelenir.
  Sermaye şirketi ortağı mimarın, Mimarlar Odasınca tescilinin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;
  a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,
  c) Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,
  d) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
  e) Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
  f) Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  g) Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
  h) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  i) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
  j) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını ödemiş olması,
  gerekir.
  Tescilin yenilenmesi için ise;
  a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
  c) Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,
  d) Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
  e) Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  f) Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen tescil yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
  g) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  h) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
  i) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
  j) Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması
  gerekir.

Mimarların Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi almadan serbest mimarlık hizmeti verme koşulları da aynı yönetmelikte istisna koşulları olarak belirtilmiştir.

 • Ücretli çalışan mimar

  ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMARIN SERBEST MİMARLIK HİZMETİ VEREBİLME KOŞULLARI

  Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların tescilleri ve tescil yenilemelerinde belirtilen koşullara sahip olmayan sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan mimarlar, çalıştığı sermaye şirketine ait gayrı menkuller üzerinde, kazanç amacı gütmeksizin, şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konularını yürütmek üzere, yalnızca şirket tarafından kullanılacak kendilerine ait binaları için aşağıda yazılı hususları yerine getirmeleri koşulu ile; serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın serbest mimarlık hizmeti verebilirler. Ancak; fenni mesuliyet üstlenemez, üçüncü şahısların işleri için serbest mimarlık hizmeti veremezler. Sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan mimar, bahsi geçen iş ile ilgili mimari hizmeti Mimarlar Odası tarafından belgelenmeden mimarlık hizmeti yapamaz, imza koyamaz. Bu durumu belirlenen sermaye şirketinde ücretli çalışan mimarın;
  a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ya da fotokopisini vermiş olması,
  c) Şirketin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
  d) Şirketin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
  e) Şirkette ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
  f) Mimarlık hizmeti vermek üzere şirket adına yetkilendirildiğine dair noter onaylı yönetim kurulu kararını vermesi,
  g) Şirket ile arasında düzenlenmiş müelliflik ve telif haklarını tanımlayan, asgari oda tip sözleşmesinin koşullarını sağlayan sözleşmeyi vermiş olması,
  h) SSK giriş beyannamesi ya da son dört aylık SSK prim bordrosu fotokopisini vermesi, bu dört aylık prim bordroları iş bitimine kadar odaya sürekli getirilir.
  i) Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
  j) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
  k) Üyelik aidatını ödemiş olması,
  gerekir.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimar

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN MİMARLARIN MİMARLIK HİZMETİ VEREBİLME KOŞULLARI

  Kamu kurumlarında çalışan mimarlar, bu kuruluşların kendilerine ait yapı işleri için serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın mimarlık hizmetleri verebilirler. Bu durumda mimarın;
  a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) İlgili kamu kuruluşu adına mimarlık hizmeti vermek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi vermiş olması,
  c) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olmasının yanında Mimar kamu kurumundaki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan etmiş olması,
  d) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
  e) Üyelik aidatını ödemiş olması,
  gerekir.

 • Üniversite döner sermaye yetkilendirmesi ile çalışan mimar

  ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE YETKİLENDİRMESİ İLE SERBEST MİMARLIK HİZMETİ VEREBİLME KOŞULLARI

  Mimarlık eğitimi veren üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaya katkıda bulunmayı ön planda tutmak koşuluyla uzmanlık konularında bağlı bulundukları üniversitelerin döner sermaye işletmelerinin yetkilendirmesi ve aşağıda yazılı hususları yerine getirmek koşuluyla serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın üniversitelerin ve diğer kamu ve kuruluşlarının asli işlerine yönelik mimarlık hizmeti verebilirler. Ancak; fenni mesuliyet üstlenemezler. Bu durumu belirlenen döner sermaye yetkilendirmesi ile çalışan mimarın;
  a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) İlgili üniversitenin döner sermayesi adına hizmet vermek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi vermesi,
  c) Üniversite döner sermaye yetkilisi ile arasında düzenlenmiş müelliflik ve telif haklarını tanımlayan, asgari oda tip sözleşmesinin koşullarını sağlayan sözleşmeyi vermesi,
  d) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması yanında Üniversite döner sermaye faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan etmiş olması,
  e) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
  f) Üyelik aidatını ödemiş olması,
  gerekir.

 • Mimarların kendilerine özel yaptığı hizmetlerde

  MİMARLARIN KENDİLERİNE ÖZEL, SERBEST MİMARLIK HİZMETİ VERMESİNDE UYULACAK ESASLAR

  Mimar kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşleri ve çocukları gerçek kişi olarak, iş sahibi konumunda olduğu durumlarda ve ticari amacı olmayan kendi kullanımları için yaptıracakları binalarda, serbest mimarlık hizmetlerini, bu durumu belgelemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve fatura aranmaksızın asgari ücret üzerinden mesleki denetim bedeli ödeyerek yapabilirler. Bu durumu belirlenen mimarın;
  a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
  b) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname, başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
  c) Üyelik aidatını ödemiş olması,
  gerekir.

   

 • mo.org.tr/

 

Tarih : 04.01.2021 12:13:27 Bu haberi 1 142 kişi okudu.   

Diğer Haberler

"KENT SUÇLARI" BASIN AÇIKLAMASI
Dimod Söyleşileri: Hayatta ve Sağlıkla Ayakta Kalmak: Enerji, Ekoloji ve Deprem
BTB 'li Üyelerimizle Toplantı
Büro Tescil Belgesi Alma Koşulları
TMMOB DİYARBAKIR İKK KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI
1 2 3 4 5 6
 


 

 

Diyarbakır Web Tasarım
Copyright © 2010 Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi | Adres : Ekinciler Cad. Kalender Plaza Kat:6 No:10 Ofis - DİYARBAKIR

dimod.org.tr

Bu site en iyi 1024*768 çözünürlük ve IE+7.0 veya daha üstü bir tarayıcı ile görüntülenir. 01/09/2010 tarihinden itibaren 7843593 kişi tarafından ziyaret edildi.