w w w . d  i m o d . o r g . t r  


 Diyarbakır Web Tasarım
 
MEVZUAT
 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş


Amaç
    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
    Madde 2- Bu Yönetmelik, Mimarlar Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, mali hükümler ve oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
    Madde 3- Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Merkez
    Madde 4- Mimarlar Odasının merkezi Ankara'dadır.

Tanımlar
    Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini

Oda

Mimarlar Odasını

Şube

Mimarlar Odası şubelerini

Temsilcilik

Mimarlar Odası temsilciliklerini

Büyükkent Şube

Mimarlar Odası büyükkent şubelerini

Büyükkent Bölge Temsilciliği

Mimarlar Odası büyükkent bölge temsilciliklerini

Komite 

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan yardımcı organları

Komisyon

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu kararıyla belli konularda inceleme yapmak üzere oluşturulan çalışma gruplarını

Üye  

Mimarlar Odası üyelerini


ifade eder.

Odanın Amaçları
    Madde 6- Odanın başlıca amaçları;
a) Mesleki alanda ülke ve kamu çıkarları ile uluslararası gelişmeler çerçevesinde çalışmalar yapmak, mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki değişen konumlarını izlemek, tespit etmek, değerlendirmek, mesleğin ve üyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek, ulusal ve uluslararası ölçekte mesleğin gelişmesini izlemek ve sağlamak,
b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,
c) Ülke içinde ve dışında tüm resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, mesleğin uygulama ve kuram alanında gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinliklerde bulunmak; bilimsel ve teknik evrakı inceleyerek gereken mesleki denetimleri yapmak,
d) Mimarlık uygulamasıyla ilgili standart ve normları, yönetmelik ve teknik şartnameleri araştırmak ve incelemek, gerekli düzenlemeleri yapmak,
e) Eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak,
f) Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek,
g) Mimarlık kültürünün korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, bu doğrultudaki başarılı çalışmaları özendirmektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyeler

    Asil Üyelik
    Madde 7- Odaya asil üyelik için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurt içinde mimarlık eğitimi veren eğitim kurumlarından birini bitiren ya da yurt dışındaki mimarlık eğitimi veren kurumlardan mezun olan ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, böylelikle yasal olarak mimarlık mesleğini uygulamaya hak kazanmış her mimar, mesleki etkinlikte bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır. Üyelik  kaydında lisans diploması esastır.
b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal, kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulabilirler.
c) Mesleğin ifası dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Bu üyeler, bu süre içinde, üyelik ödentisi ödemezler. Ancak, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri gerekir.
d) (b) ve (c) bentlerine göre üyelikleri askıya alınanlar, Oda organlarında görev alamazlar, genel kurullarda delege olamazlar, üyelik haklarından yararlanamazlar.
e) Her üye, sürekli çalıştığı etkinlik bölgesindeki yetkili ve görevli şubede kaydını bulundurmak zorundadır.

Geçici Üyelik
    Madde 8- Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına yasal olarak izin verilen yabancı uyruklu mimarlar, Mimarlar Odasına geçici üye olarak kaydolur. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır.

Özel Üyelikler
    Madde 9- Mimarlık mesleğine özel katkıda bulunanlarla meslekte belli bir yılı doldurmuş olan mimarlara, statüsü ayrı bir yönetmelikle belirlenmiş olan özel üyelik sıfatı verilir.

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları
    Madde 10- Odaya kayıtlı her üyenin:
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik Ana Yönetmeliği, Oda Ana Yönetmeliği ve Odanın diğer düzenlemelerinin öngördüğü hükümlere uyması,
b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki ahlak, davranış ve ilkelere uyması, haksız rekabet yapmaması,
c) Yasal adresini ve değişiklikleri bir ay içinde Odaya bildirmesi,
d) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,
e) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,
gerekir.

Üyelikten Ayrılma
    Madde 11- Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler.

Yeniden Üye Olma
    Madde 12- Odadan çıkan üyenin, yeniden başvurması üzerine Odaya alınması işlemleri, bütünüyle yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Organları, Görev ve Yetkileri


    Oda Organları
    Madde 13- Odanın yürütme ve karar organları şunlardır:
a) Oda Genel Kurulu
b) Oda Yönetim Kurulu
c) Oda Onur Kurulu
d) Oda Denetleme Kurulu
Oda Genel Kurulu
    Madde 14- Oda Genel Kurulunun oluşumu ve çalışma şekli aşağıdaki esaslara göredir.
a) Oda Genel Kurulu asil delegeler ve doğal delegelerden oluşur.
b) Asil delegeler Şube Genel Kurullarının, şubelere kayıtlı ve üyeliği devam etmekte olan üye sayısının yüzde üçü (%3) oranında seçecekleri delegelerdir. Kesirler bir üst tam sayı olarak dikkate alınır.
c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarına seçilmiş Oda mensubu asil üyeler doğal delegelerdir. Doğal delegeler de asil delegeler gibi oy kullanır.
d) Genel Kurul delegelik hak ve yetkileri bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar geçerlidir.
e) Oda Genel Kurulu iki yılda bir Şubat veya Mart ayı içinde Oda merkezinin bulunduğu yerde ve Oda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Toplantı tarihinin, hafta sonuna gelecek şekilde saptanması zorunludur.
f) Oda Genel Kurulu delege sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Oda Genel Kuruluna Çağrı
    Madde 15- Oda Genel Kurulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplantıya çağrılır:
a) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üçer kopya hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazıyla birlikte görevli seçim kurulu başkanlığına iletir.
b) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin delegelikten istifa yazıları da istenmesi durumunda görevli hakime iletilir.
c) Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular Odanın ve Birliğin ilan yerlerine asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir.
d) Askı süresince asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda merkezi aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asil delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.
e) Kanuni sürecin tamamlanması ve delege listelerinin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun toplanacağı delegelere duyurulur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.
f) Genel Kurulun düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yeni tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler, toplantı tarihinden en az on gün önce delegelere duyurur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.

Genel Kurulun Açılışı ve Yönetilmesi
    Madde 16- Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla Oda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Genel Kurulu yönetmek üzere başkanlık divanı seçilir. Başkanlık divanı bir başkan, iki başkan yardımcısı ve dört yazmandan oluşur. Başkanlık divanı açık oyla seçilir.

Oda Genel Kurulu Gündemi
    Madde 17- Genel Kurul, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve toplantıdan en az onbeş gün önce duyurulacak gündem maddeleri çerçevesinde çalışır. Oda Yönetim Kurulu değişik bir karar almadıkça Genel Kurul toplantısında duyuracağı gündem için aşağıdaki sıraya uyar:
a) Yönetim Kurulu adına açılış ve başkanlık divanı seçimi,
b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması,
c) Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
d) Yeni dönem çalışmalarına ilişkin öneriler ve karar taslaklarının görüşülerek karara bağlanması,
e) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
f) Seçimler.
Merkez Danışma Kurulunun gerekli gördüğü konular Oda Genel Kurul gündemine alınır.
Toplantıya katılan her delege, gündeme madde eklenmesi ya da sıra değişikliği önerisini yazılı olarak yapabilir. Ancak bu konuda karar verme hakkı Genel Kurulundur.

Oda Genel Kuruluna Katılma Koşulları
    Madde 18- Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Ek 2 nci maddesine göre kesinleşmiş listelere dayanılarak düzenlenen delege kartını göstermek zorunludur.

Oda Genel Kurul Karar Yeter Sayısı
    Madde 19- Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız Oda yönetmeliklerindeki yapılacak değişiklikler için oylamaya katılanların üçte ikisinin olumlu kararı gerekir. Oylamaya katılanların sayısı hazirun listesinin yüzde 25'inin altına düştüğünde yönetmelik değişikliği yapılamaz.
Oda Genel Kurulu Tutanağı
    Madde 20- Genel Kurulun görüşme ve kararları bir tutanağa bağlanarak başkan, başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanıp saklanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir.

Oda Genel Kurulunda Uygulanacak Kurallar
    Madde 21- Oda ve şubelerinin Genel Kurullarında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Olağanüstü Genel Kurul
    Madde 22- Olağanüstü Genel Kurul;
a) Denetleme Kurulu üyelerinin Oda hesap işleriyle ilgili olarak gerek görmeleri üzerine ve oybirliğiyle alacakları karar ile,
b) Odaya kayıtlı asaleti devam etmekte olan üye sayısının 1/5'inin aynı konu için noterlik kanalı ile Oda Yönetim Kuruluna başvurusu ile ya da son Genel Kurul delegelerinin yarıdan bir fazlasının aynı şekilde Oda Yönetim Kuruluna başvurusu ile,
c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,
Oda Yönetim Kurulu tarafından başvuruyu izleyen bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.
(a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Oda Genel Kurulunun Birlik Yönetim Kurulunca Olağanüstü Toplanması
    Madde 23- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmadığında Oda Genel Kurulu, başkan, başkan yardımcısı ya da sekreter üye, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek üye kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
    Madde 24- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Fakat sadece toplantıya neden olan konuyla ilgili gündem üzerinde görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenemez, çıkarılamaz ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Olağanüstü Genel Kurulun Duyurulması
    Madde 25- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı en az on gün önce delegelere bildirilir ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
    Madde 26- Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri:
a) Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda karar almak,
b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esaslarını belirlemek,
c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, bu raporlar hakkında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,
d) Oda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri ile Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu aklamak konusunda karar vermek,
e) Yeni dönem bütçesi içinde üye kayıt ücretleri ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
f) Oda, şubeler ve temsilciliklerin bütçelerini geçici ya da daimi ücretliler kadrolarını inceleyerek, olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamak,
g) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin oturum haklarını ve ücretlerini belirlemek,
h) Oda işlerinin yürütülmesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Odalara verdiği yetkilerin kullanılması ya da görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Oda Yönetim  Kurulu tarafından önerilecek yönetmelik ve değişikliklerini incelemek, değiştirmek ve onaylamak,
i) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve  Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini ve Birlik Yönetim Kurulu için 3 (üç), Yüksek Onur Kurulu için 1 (bir) ve Birlik Denetleme Kurulu için 1 (bir) adayı, iki yıl süre için seçmek,
j) Meslekte en az 10 yıl kıdemli üyeler arasından, toplam asil üye sayısının %2'si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik  Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri iki yıl için seçmek,
k) Odanın edineceği taşınmaz mallar hakkında karar almak,
l) Gerektiğinde şubeler kurmak ve bunların merkezlerini saptamak, kurulan şubelere bağlı illeri belirlemek,
m) Sayılarının azlığı dolayısıyla Mimarlar  Odasına girmiş olan diğer bir uzmanlık dalı mensuplarının yeterli bir sayıya ulaşmaları durumunda, Odadan ayrılmaları konusunda karar almak,
n) Üyelerin uymakla yükümlü oldukları mesleki ve etik kuralları
belirlemektir.

Oda Yönetim Kurulunun  Oluşumu
    Madde 27- Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süreyle seçilen yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur.

Oda Yönetim Kurulu Görev Bölümü
    Madde 28- Oda Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter üye ve bir Sayman üye seçer. Ayrıca yardımcı organlarla ilgili sorumlu Yönetim Kurulu üyelerini belirler.

Oda Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı
    Madde 29- Oda Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, Başkanın bulunmaması halinde sırayla Başkan yardımcısı, Sekreter üye veya Sayman üye yönetir. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Oda organlarını ve şubeleri temsilen gerekli sayıda kişinin toplantılara katılmasını isteyebilir. Bu görevliler yazılı olarak toplantıya davet edilir, karar tutanaklarına isimleri yazılır. Toplantılarda temsil ettikleri organlarla ilgili görüşmelere katılabilir, fakat oy kullanamazlar. Oda Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa toplantıya başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Oda Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi
    Madde 30- Her ne nedenle olursa olsun, devamlı olarak üç ay süreyle toplantılara gelemeyen ya da gelemeyecek olan Oda Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.


Oda Yönetim Kurulunun Yeniden Görev Bölümü
    Madde 31- Oda Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının aynı anda ayrılması ya da üyeliğinin düşmesi durumunda, yerlerine yedekleri çağrılır. İlk toplantıda Oda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
    Madde 32- Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, Oda İşlerini Genel Kurulun direktifi içinde yürütmek,
b) Türk  Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Oda üyelerinin hak ve yetkilerini en iyi biçimde kullanmalarını gözetmek,
c) Odayı Başkan, o bulunamadığında Başkan yardımcısı, Sekreter üye ya da gereğince seçilecek kurullar aracılığıyla temsil etmek,
d) Mesleğin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak ve buna ait raporları Genel Kurulun onayına sunmak,
e) Odaya kayıtlı bütün üyelerin ve tüm meslek mensuplarının mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptayarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak, ilişkiler kurmak,
f) Gerektiğinde mesleki çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerin hak ve yetkilerini korumak,
g) Genel kurulun yetki verdiği konularda genel düzenleyici kararlar almak,
h) Resmi işlerde ve isteği üzerine özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevleri yapmak üzere, üyeleri arasından adaylar önermek, gerektiğinde ilgili organlara havale etmek,
ı) Üyelerinin gerek kamu kuruluşları ve gerek diğer kurum ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak yasal düzenlemeleri hazırlamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulamasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı ödenecek asgari ücretleri belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
i) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,
j) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni yıl gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını saptayarak bunları denetçiler raporu ile birlikte delege sayısına yetecek kadar çoğaltarak Genel  Kuruldan 15 gün öncesine kadar delegelere göndermek,
k) Oda Genel Kurulunun gününü, yerini, saatini ve gündemini saptayarak, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki esaslara göre üyelere bildirmek, ayrıca günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurmak ve toplantı için gerekli olan bütün işlemleri tamamlamak,
l) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
m) Oda ve Birlik arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere ilişki kurmak,
n) Doğrudan doğruya ya da başvurma üzerine ve gerekli ilk soruşturmayı yaparak, gerek gördüğünde Onur Kurulunu toplantıya çağırmak,
o) Onur Kurulunca alınan kararların onay gerektirenlerini Yüksek Onur Kuruluna verilmek üzere Birlik Yönetim Kuruluna göndermek,
ö) Mesleğin uygulanmasında görev alan diğer teknik elemanların yetki, görev sorumluluklarının tanımlanması için ortak öneriler geliştirmek ve ilgililere iletmek,
p) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, dış ülkelerdeki, uzmanlığı ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken ilişkileri kurmak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,
r) Ülke içindeki ve dışındaki resmi ve özel kuruluşlar ve meslektaşlarla mesleki ilişkilerde bulunmak,
s) Üyelerin sosyal güvenliğini sağlamak ve sosyal yardımlaşmasını gerçekleştirmek amacıyla yardımlaşma kolu ya da yardımlaşma sandığı kurmak ve gerekli diğer girişimlerde bulunmak,
t) Gerekli gördüğü sürekli ya da geçici komite ve komisyonları kurmak, çalışmalarını yürütmek ve yöneltmek,
u) Üyeler arasında oluşacak haksız rekabeti önleyecek önlemleri önceden almak, gerekli yaptırımları uygulamak,
ü) Oda Genel Kurulu tarafından verilmiş yetki içinde borç almak, borç vermek ve bunlar için teminat almak ya da göstermek,
v) Oda Onur Kurulu tarafından alınan kararları kesinleştikten sonra derhal tüm ilgili birim, kişi ve kurumlara duyurmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,
y) Gerekli her türlü iletişim araçlarını kullanarak, mesleki yayınlar yapmak,
z) En az 6 ayda bir, gündemini belirleyerek Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmaktır.

Oda Yönetim Kurulu İmza Yetkileri
    Madde 33- Bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla, ödeme emirleri, Oda adına yapılacak sözleşmeler ve banka işlemleri; Başkan, Başkan yardımcısı, Sekreter üye ve Sayman üyeden herhangi ikisinin imzaları ile geçerlilik kazanır.

Başkanın Görev ve Yetkileri
    Madde 34- Başkan, Odayı idari ve mali makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını Kanunlara, Birlik ve Oda yönetmeliklerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
    Madde 35- Başkan yardımcısı, Başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Sekreter Üyenin Görev ve Yetkileri
    Madde 36- Sekreter üye, Yönetim Kurulunun yürütme öğesi ve sözcüsüdür; onun kararları içinde çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulunu temsil eder. Oda işlemlerini zamanında ve Oda amaçlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve sorumludur.

Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri
    Madde 37- Sayman üye, Oda Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak, ödeme, para alımı ve hesap işlerini yönetmekle yetkili olup, bu işlemleri zamanında yürütmekle görevli ve sorumludur.

Oda Onur Kurulunun Oluşumu
    Madde 38- Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süreyle seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur.
Onur Kurulu üyeliğine aday olabilmek için daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve meslekte en az on yılı doldurmuş olmak koşulları aranır.
Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi amacıyla Oda Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Oda Onur Kurulu tam üye sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.
Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özür ile toplantıya gelemeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa yerlerine sırasıyla yedekler çağrılır. Bu yedekler, o toplantı konusu olan sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asil üye gibi görev yaparlar.
Yapılan ayrı ayrı üç toplantıya mazeret bildirmeksizin gelmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek üye geçer.

Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Biçimi
    Madde 39- Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve soruşturma usulleri hakkında 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile Mimarlar Odası Onur Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

Disiplin Cezaları
    Madde 40- Oda'ya kayıtlı meslek mensuplarından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa aykırı hareketleri görülenlerle meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal sonucu zarara yol açan, yaptığı sözleşmelere uymayan ya da meslek onurunu kıranlara, mesleki dayanışmayı zedeleyici ve haksız rekabete yol açan davranışta bulunanlara Oda Onur Kurulunca aşağıdaki disiplin cezaları verilir:
a) Yazılı uyarma
b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirtilen hafif para cezası
c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirtilen ağır para cezası
d) 15 günden 6 aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma
e) Odadan çıkarma
Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak neden olan olayın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri uygulanır.
Onur Kurulunca verilen cezalardan bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlara karşı Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilemez. Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Bu kararların uygulanması için Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.
Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, ceza süresi içinde mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerini uygulama için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kat daha arttırılır.
Odadan çıkarma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar ya da meslek topluluğundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Oda Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Biçimi
    Madde 41-
(Değişik ibare - R.G.: 22.6.2010 - 27619 / m.1) Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süreyle seçilen onbir asil onbir yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Mazeretsiz olarak, üst üste 3 kez toplantıya ya da denetlemelere katılmayan Oda Denetleme Kurulu üyesi, Denetleme Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye geçer.
Görevden ayrılan ya da çekilmiş sayılan Oda Denetleme Kurulu üyeleri yerine geçecek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse Oda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.
Denetlemeler, Denetleme Kurulunun en az iki asil üyesi tarafından yapılır. Şubeler, iki Oda Denetleme Kurulu ve bir ilgili Şube Denetleme Kurulu üyesi tarafından yılda en az iki defa denetlenir. Denetlemelere yapılan itirazlar, şube ya da temsilciliğin 15 gün içinde Oda Genel Merkezine yapacağı başvuru üzerine Denetleme Kurulunun üyeleri arasından seçeceği 3 asil üye tarafından incelenir.
Oda Denetleme Kurulu gerekli durumlarda geçici ya da sürekli olarak kurul dışından raportör, uzman ya da danışman istihdamı için, Oda Yönetim Kuruluna isim bildirerek öneride bulunur. Oda Yönetim Kurulunun onayıyla çalışmaya başlayan bu görevliler, Oda Denetleme Kuruluna bağlı olarak ve Kurulun sorumluluğu altında görev yaparlar.
Denetleme Kurulu raporları Oda Yönetim Kurulu gündemine alınır ve gereği doğrultusunda karar verilir.

Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
    Madde 42- Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Odanın ve şubelerin hesaplarının ve buna bağlı bütün işlemlerinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine ve Oda Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu denetleyerek, düzenleyecekleri raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, diğeri ise bilgi için Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere iki nüsha olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek,
b) Odanın hesap işleri ile, Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporu Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak,
c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemektir.

Oda Yardımcı Organları
    Madde 43- Oda yardımcı organları şunlardır:
a) Merkez Danışma Kurulu
Merkez Danışma Kurulu bir danışma organıdır ve üyeleri; Oda Yönetim Kurulu asil üyeleri, Oda Onur Kurulu asil üyeleri, Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri, Birlik organlarında görevli Oda üyeleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplam Merkez Danışma Kurulu üye sayısının yüzde onu (%10) oranında seçilecek üyeler, Büyükkent Şube Yönetim Kurulu Başkanları ve Sekreter üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Başkanları ve Sekreter üyeleri, her Şube Yönetim Kurulunun ayrıca seçeceği birer üye, Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanları, Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur.
Merkez Danışma Kurulu en az altı ayda bir kez, Oda Yönetim Kurulunun çağrısıyla ve çoğunluk aranmaksızın toplanır. Oda Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. Toplantıda üyelerden gelen teklif oylanarak salt çoğunlukla gündeme yeni maddeler eklenebilir.
Merkez Danışma Kurulunun her toplantısında toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve gerekli sayıda başkan yardımcısıyla yazman seçilir.
b) Yayın Komitesi
c) Yarışmalar Komitesi
d) İş Dağıtım Komitesi
e) Uluslararası İlişkiler Komitesi
f) Meslek Komiteleri
Yukarıda sayılan komitelerin yetki ve görevleri iç düzenlemelerle belirlenir.
Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde Oda Yönetim Kurulu kararıyla yukarıda sayılanların dışında yardımcı organlar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubeler ve Temsilcilikler


 Örgütlenme
    Madde 44- Mimarlar Odası kanunlarla belirlenmiş amaçları doğrultusunda görevlerini yerine getirebilmek, üyelerin Oda ile ilişkilerini güçlendirmek ve Oda çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla Şubeler, Büyükkent Şubeleri, Temsilcilikler, Büyükkent Bölge Temsilcilikleri açar ve Oda Temsilcileri atar, işyeri temsilcilikleri oluşturur.
Her temsilcilik, Büyükkent Bölge Temsilciliği ve Oda Temsilcisi, bulunduğu etkinlik bölgesindeki yetkili ve görevli şubeye bağlı olarak görev yapar. Yönetim ve mali konularda öncelikle bu Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Şubeler, etkinlik bölgelerindeki yönetim ve mali konularda görevli ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Şubelerin Kuruluşu
    Madde 45- Yeni şube açılabilmesi için:
a)
(Değişik - R.G.: 26.6.2009 - 27270 / m.1) Şube çalışmalarının kurullar, komiteler ve komisyonlar aracılığı ile yürütülmesi esas olduğundan, yeni kurulacak şube sınırları içinde, şube organlarına seçilecek asil ve yedek üye sayılarının toplamının en az on katı üye bulunması,  
b)
(Değişik - R.G.: 26.6.2009 - 27270 / m.1) Herhangi bir ilde şube kurulması için, temsilcilikte kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla şube olma isteğinin ortaya konulmuş olması, şube kurulmasını talep edecek temsilciliğin, gerekçeli yönetim kurulu kararı ile ilgili şubeye başvurması, başvurunun şube yönetim kurulunun uygun görüşü ile Oda Yönetim Kuruluna iletilmesi, Oda Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Oda Genel Kurul gündemine önerilmiş olması,
c) Şube olma isteğinde bulunan temsilciliğin mesleki aktivitesini ortaya koymuş olması, kente ve bölgeye sahip çıkma niteliğinin belirginleşmesi,
d) Çevre ile olumlu ilişkiler ve başarılı aktiviteler yaratmış olması,
e) Kentin ve bölgenin özelliklerinin şube olmayı gerektirmesi,
f) En yakın şube çalışmalarının yoğun olması,
g) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda etkinlik gösterebileceğini ve 64 üncü maddesinde belirlenen görev ve yetkileri yerine getirebileceğini kanıtlamış olması,
gerekir.

Yeni şube açılabilmesi için Oda Genel Kurulunda bulunanların üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alması gerekir. Kararda şubenin etkinlik bölgesi içindeki iller ve merkezi belirtilir. Şubelerin ayrı tüzel kişilikleri yoktur. Ancak, Oda Yönetim Kurulu gerek gördüğü konularda şubelere yetki verebilir. Şubeler kendi adlarına taşınmaz mal edinemezler.

Şubelerin Kurucu Kurulları ve İlk Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
    Madde 46- Şube Genel Kurulları, Oda Genel Kurul kararından sonra, Oda Yönetim Kurulunun atayacağı beş kişilik bir kurucu kurul tarafından toplantıya çağrılır. Şube Genel Kurul toplantısında sadece organların seçimi yapılır ve Yönetim Kuruluna yön verici kararlar alınır.

Şubelerin Etkinlik Bölgeleri
    Madde 47- Şubelerin her birinin yetkili ve görevli olduğu illerden oluşan etkinlik bölgeleri, sonuçta hiçbir ili dışlamayacak biçimde, Oda Genel Kurulunca belirlenir. Bu konuda gerekli olan geçici düzenlemeler, ilgili Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Şube Yönetim Kurulunun başvurmasıyla, Oda Genel Kurulunca kararlaştırılan bölgedeki üyelerin dosyaları ve yükümlülükleri şubeye devredilir. Şube bütün üye işlemlerinin bir kopyasını Oda merkezine gönderir.
Bir şubeyi oluşturan bölgenin sınırları, bir il sınırından küçük olamaz. Şube bölgesini oluşturan iller yönetim ve üye kaydı bakımından şubeye bağlıdır.

Şubelerin Kapatılması
    Madde 48- Şube ya da Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile şubeler kapatılabilir. Kapatılan şubedeki üyelerin kayıtları Oda Genel Kurulunca belirlenecek şubeye devredilir.

Şube Organları
    Madde 49- Şube organları şunlardır:
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu
d) Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu

Şube Genel Kurulu
    Madde 50- Şube Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayı içinde, Şube Yönetim Kurulunun saptayacağı bir günde, şubeye kayıtlı üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Toplantı tarihinin hafta sonuna gelecek şekilde saptanması zorunludur. Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun şubeye kayıtlı olmayan üyeleri ile diğer Şube Yönetim Kurulu üyeleri de Şube Genel Kuruluna katılırlar, söz alır, görüş belirtir, ancak oy kullanamazlar.
Şube Genel Kurulunun yapılacağı Ocak ayından önceki Aralık ayı sonunda şubelere kayıtlı asil üyelerin listesi çıkarılır. Şubeler arası üye nakilleri listeye işlenir. Oda Merkezi ile mutabakat sağlanarak ve onayı alınarak bu listeler görevli seçim kuruluna verilir. Görevli seçim kurulu başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler üç gün süre ile şubenin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime şahsen yapılır ve üye listesi görevli seçim kurulu başkanlığınca kesinleştirilir.
Şube Genel Kurulu, toplantı tarihinden en az on gün önce şubeye kayıtlı üyelere bildirilir ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

Şube Genel Kurulunun Açılışı ve Yönetilmesi
    Madde 51- Şube Genel Kurulu toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla Şube Yönetim Kurulu Başkanı ya da Şube Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Şube Genel Kurulunu yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı, iki veya dört yazmandan oluşur. Başkanlık Divanı açık oyla seçilir.

Şube Genel Kurulu Gündemi
    Madde 52- Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve toplantıdan en az on gün önce duyurulacak gündem maddeleri çerçevesinde çalışır. Şube Yönetim Kurulu değişik bir karar almadıkça Şube Genel Kurul toplantısında duyuracağı gündem için aşağıdaki sıraya uyar:
a) Yönetim Kurulu adına açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
b) Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması
c) Yeni dönem çalışma ilkelerinin belirlenmesi
d) Şube organları ve Oda Genel Kurulu delegasyonu için asil ve yedek adayların belirlenmesi ve duyurulması
e) Seçimler
Toplantıya katılan her üye, gündeme madde eklenmesi ya da sıra değişikliği önerisini yazılı olarak yapabilir. Ancak bu konuda karar verme hakkı Şube Genel Kurulunundur.

Şube Genel Kuruluna Katılma Koşulları
    Madde 53- Şube Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için görevli seçim kurulunca onaylı listede ismi bulunmak, Oda kimlik kartını taşımak ve göstermek zorunludur.

Şube Genel Kurulu Karar Yeter  Sayısı
    Madde 54- Şube Genel Kurulu, kararlarını toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alır.

Şube Genel Kurul Tutanağı
    Madde 55- Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır ve saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
    Madde 56- Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri:
a) Yalnız şubeyi ilgilendiren konularda karar almak,
b) Oda amaçları ile ilgili Oda Genel Kuruluna öneride bulunmak üzere kararlar almak,
c) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanları ve ilkelerini
araştırmak,
d) Şube Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, bu raporlar hakkında karar almak, gelecek yıl çalışmaları için Şube Yönetim Kurulunu yönlendirici kararlar almak,
e) Şube ve Oda işlerinin yürütülmesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Odaya verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için Oda ve Birlik Genel Kurulunun kararına sunmak üzere, Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Odaya önermek,
f) Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
g) Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde üçü (%3) oranında, Oda Genel Kuruluna katılacak asil, aynı sayıda yedek delege seçmek,
h) Şube Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
i) Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmektir.

Şube Olağanüstü Genel Kurulu
    Madde 57- Şube Olağanüstü Genel Kurulu:
a) İlgili şubeye kayıtlı asaleti devam etmekte olan üye sayısının 1/5'inin aynı konu için noterlik kanalı ile Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunması durumunda,
b) Şube Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı karar ile,
c) Oda Denetleme Kurulunun, şubenin hesap işleriyle görevli olarak üçte iki (2/3) çoğunlukla alacakları gerekçeli karar üzerine Oda Yönetim Kurulu, Oda Denetleme Kurulu ve Oda Onur Kurulunun yapacağı ortak toplantıda, bu kurulların toplam asil üye sayılarının üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınan karar ile,
Şube Yönetim Kurulu tarafından başvuruyu izleyen bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Şube Genel Kurulunun Oda Yönetim Kurulunca Olağanüstü Toplanması
    Madde 58- Boşalan Şube Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmadığında, Şube Başkanı, Şube Başkan yardımcısı, Sekreter üye, bunlar yoksa Oda Yönetim Kurulu tarafından Şube Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şube Olağanüstü Genel Kurulunun Duyurulması ve Gündemi
    Madde 59- Şube Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı, Şube Yönetim Kurulunca en az on gün önce üyelere bildirilir ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece toplantıya neden olan konuyla ilgili gündem üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurulun gündeminde şube organları için seçim varsa, yeni seçilenler ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görev Bölümü
    Madde 60- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki yıl süreyle seçilen beş ya da yedi üyeden oluşur. Yedekler aynı sayıda seçilir.
Şube Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter üye ve bir Sayman üye seçer. Mali işlemlerde bu dört üyeden herhangi ikisinin imzaları geçerlidir. Ayrıca diğer üyeler arasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulunda görev alacak asil ve yedek Yönetim Kurulu üyelerini belirler.
Başkan ya da Başkan yardımcısının olmadığı hallerde şube Sekreter üyesi, Yönetim Kurulunun yürütme öğesi ve sözcüsüdür, onun kararları çerçevesinde sekreterliği yönetir ve Yönetim Kurulunu temsil eder. Şube işlemlerinin zamanında ve şube ve  Odanın amaçlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve sorumludur.
Şube Sayman üyesi, Oda ve Şube Yönetim Kurulları kararları çerçevesinde şube bütçesini ve bütçe işlemlerini zamanında yürütmekle görevli ve sorumludur. Yönetim Kurulu, Sayman üyenin sorumluluğuna ortaktır.

Şube Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı
    Madde 61- Şube Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir çoğunlukla toplanır. Toplantıları, Başkan o bulunmadığında Başkan yardımcısı ya da Sekreter üye yönetir. Şube Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır, oylarda eşitlik olursa toplantıya başkanlık edenin tarafı çoğunlukta sayılır.

Şube Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi
    Madde 62- Her ne nedenle olursa olsun, sürekli olarak iki ay olağan toplantılara gelmeyen ya da gelemeyecek olan Şube Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

Şube Yönetim Kurulunun Yeniden Görev Bölümü
    Madde 63- Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının aynı anda ayrılması ya da üyeliklerinin düşmesi durumunda, yerlerine yedekleri çağrılır, ilk toplantıda Şube Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
    Madde 64- Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Şube işlerini Genel Kurul kararlarına uygun olarak yürütmek,
b) Oda üyelerinin hak ve yetkilerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ile Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği içinde gereğince kullanmalarını gözetmek,
c) Şubeyi Başkan, Başkanın bulunmaması halinde sırayla Başkan yardımcısı veya Sekreter üye aracılığıyla temsil etmek,
d) Mesleğin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları Genel Kurulun onayına sunmak,
e) Şubeye kayıtlı bütün üyelerin ve tüm meslek mensuplarının mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptayarak, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak, ilişkiler kurmak,
f) Mesleki çalışma alanıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerinin hak ve yetkilerini korumak ve gerekirse bunu sağlamak için yönetmelik taslakları hazırlayarak, sırasıyla şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak,
g) Resmi ve özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık gibi görevlere atanmak üzere üyeleri arasından adaylar önermek,
h) Odanın şubeye ayırdığı taşınır ve taşınmaz malları yönetmek,
i) Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve şube üye sayısına yetecek kadar çoğaltarak Şube Genel Kurul toplantısından önce üyelere göndermek,
j) Şube Genel Kurulunun yerini, gününü, saatini ve gündemini saptayarak üyelere bildirmek, ayrıca günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurmak ve toplantı için gerekli bütün işlemleri tamamlamak,
k) Gereğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
l) Şube ile Oda arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli ilişki ve haberleşmeyi sürdürmek,
m) Odanın vereceği yazılı direktifler çerçevesinde hareket etmek,
n) Oda Onur Kurulu ile ilgili işleri Oda Yönetim Kuruluna zamanında iletmek,
o) Her türlü mesleki yayın yapmak,
p) Oda ve Birlik çalışmalarında etkin olarak görev alacak üyelerin listesini Oda Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,
r) İlgili konularda sürekli komiteler ya da geçici komisyonlar kurmak,
s) Şubenin yetkili olduğu illerde temsilcilikler ve Oda temsilcileri kurulmasını sağlamak, bunlarla ilgili atamalar yapmak, seçimlerin yapılmasını sağlamak,
t) Şubeye kayıtlı üyelerin kayıtlarını tutmak, ayrıca büro tescil ve diğer gerekli mesleki denetim kayıtlarını düzenlemek,
u) Bölgesindeki koordinasyonu ve çalışmaların uyumluluğunu sağlamak için temsilcilik ve Oda temsilcileri ile periyodik toplantı yapmak,
v) Temsilciliklerin ve Oda temsilcilerinin talebi üzerine bu birimlere gerekli etkinlikleri götürmek,
y) İşyeri temsilcilikleri kurmak ve bunların Şube Yönetim Kurullarıyla uyumlu çalışmasını sağlamaktır.

 Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri, Çalışma Biçimi
    Madde 65-  Şube Denetleme Kurulu bağlı birimleri olan şubeler tarafından Şube Genel Kurullarında seçilecek üç ya da beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma biçimi aşağıdaki esaslara göredir:
a) Şube Denetleme Kurulları, bağlı birimlerini yılda en az dört kere denetlerler. Hazırlayacakları raporlarını Şube Yönetim Kuruluna, Oda Merkezine, Oda Denetleme Kuruluna iletirler.
b) Şube Denetleme Kurulu üyeleri, Oda Denetleme Kuruluna karşı
sorumludurlar. Her yıl hazırlayacakları denetleme programlarını Oda Denetleme Kuruluna gönderirler.
c) Şube Denetleme Kurulunun raporlarına itirazlar birimin 15 gün içinde Oda Genel Merkezine yapılacak başvuru üzerine Oda Denetleme Kurulu içinden seçeceği 3 asil üye tarafından incelenir.
d) Şube Denetleme Kurulu gerekli durumlarda şube muhasebe elemanı,dışarıdan raportör uzman ya da danışman talebi ile Şube Yönetim Kuruluna isim bildirerek öneride bulunur. Şube Yönetim Kurulu onayıyla geçici görevle istihdam edilen bu personel, Şube Denetleme Kuruluna bağlı ve kurula karşı sorumlu olarak görev yaparlar.
e) Şube Denetleme Kurulu raporları, Şube Yönetim Kurulu gündemine alınır ve gereği doğrultusunda karar verilir.
f) Mazeretsiz olarak üç toplantıya ya da denetlemelere katılmayan Şube Denetleme Kurulu üyesi, üyelikten çekilmiş sayılır, yerine sıradaki yedek üye geçer.
g) Görevden ayrılan ya da çekilmiş sayılan Şube Denetleme Kurulu üyeleri yerine gelecek üye kalmaz ise bu görev Oda Denetleme Kurulu asil üyelerince yerine getirilir.
h) Şube Denetleme Kurulu Büyükkent Şube yapılanması içinde Büyükkent Şube Denetleme Kurulu adı ile anılır.
Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri, Çalışma Biçimi
    Madde 66- Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu, Şube Genel Kurullarında seçilecek üç ya da beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma biçimi aşağıdaki gibidir:
a) Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu tarafından kurula iletilen konular üzerinde gerekli inceleme ve hazırlık çalışmalarını yapar. Değerlendirme sonucunda gerekli hallerde taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışır. Aksi durumda Onur Kurulu çalışma esaslarına uygun olarak dosya düzenler ve Şube Yönetim Kuruluna iletir. Şube Yönetim Kurulu da gerekirse dosyayı Onur Kuruluna sevk talebiyle Oda Yönetim Kuruluna iletir.
b) Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu salt çoğunlukla toplanır.
c) Mazeretsiz olarak üç kez toplantıya katılmayan Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu üyesi katılmadığı konudaki dosyadan çekilmiş sayılır, yerine sıradaki yedek üye geçer.
d) Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu Büyükkent Şube yapılanması içinde, Büyükkent Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu adı ile anılır.

Büyükkent Şube Kuruluşu ve Çalışma Biçimi
    Madde 67- Büyükkent Şube olma isteği Şube Yönetim Kurulunun önerisi, Oda Yönetim Kurulunun onayı ile Şube Genel Kuruluna götürülür. Bu istek Şube Genel Kurulunca karara bağlanır.

Büyükkent Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görev Bölümü
    Madde 68- Büyükkent Şube Yönetim Kurulu, Büyükkent Şube Genel Kurulunca iki yıl süreyle seçilen yedi ila onbir arası tek sayılı üyeden oluşur. Yedekler aynı sayıda seçilir.
Büyükkent Şube Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter üye ve bir Sayman üye seçer. Ayrıca diğer üyeler arasından şube komite ve komisyonları ile Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları, Büyükkent Bölge Temsilcilikleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu alanlarında sorumlu Yönetim Kurulu üyelerini belirler.
Büyükkent Bölge Temsilciliklerinin koordinatör üyeleri Büyükkent Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar, ancak oy hakları yoktur.

Büyükkent Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
    Madde 69- Büyükkent Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde belirtilen Şube Yönetim Kurulu için sayılan görevleri yerine getirmek,
b) Büyükkent Şubenin coğrafi yapısı, imar hareketleri, üye yoğunlaşması gibi nesnel gereksinmeler doğrultusunda kurulması gereken Büyükkent Bölge Temsilciliklerini saptamak, ilgili Büyükkent Bölge Temsilciliklerinin kapsadığı bölgeyi tesbit etmek ve kuruluşlarını gerçekleştirmek,
c) Büyükkent Şube Yönetim Kurulu çalışma programı ile Büyükkent Bölge Temsilci-likleri çalışma programları arasında uyumu sağlamak,
d) En az 3 ayda bir Büyükkent Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurullarıyla birlikte ortak Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek,
e) Büyükkent Şube ile Büyükkent Bölge Temsilcilikleri arasında gerekli bilgi iletişimini sağlamak, ortak etkinlikleri yönlendirmek,
f) Üye kayıtlarını Büyükkent Bölge Temsilcilikleri esasında yeniden düzenlemek ve gerekli kayıtları merkezi olarak tutmak,
g) Büyükkent Bölge Temsilcilikleri bütçesini onaylamak ve Büyükkent Şube bütçesiyle birlikte, Büyükkent Şube Genel Kurulunun kabulüne sunmaktır.

Büyükkent Bölge Temsilcilikleri
    Madde 70- Büyükkent Şubelerine bağlı Büyükkent Bölge Temsilcilikleri (BKBT), Büyükkent Şubenin görevlerinin etkili bir biçimde yürütülmesi ve Büyükkent Şube örgütlenmesinin yaygınlaştırılması amacı ile bölgelerden gelen somut taleplere bağlı olarak kurulur. Büyükkent Şubelerde kurulacak Büyükkent Bölge Temsilcilikleri, Büyükkent Şubenin coğrafi yapısı ve örgütsel gereksinimler gözönünde tutularak Büyükkent Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Büyükkent Bölge Temsilciliği sınırları içinde ikamet eden ya da işyeri bulunan üyelerin yazılı başvurusu ile Büyükkent Bölge Temsilciliğine kayıt esastır. Bir üyenin ancak tek bir Büyükkent Bölge Temsilciliğine kaydı yapılır.
Kuruluş çalışmaları o bölgede bulunan üyeler ve Büyükkent Şube Yönetim Kurulunca belirlenecekler tarafından yürütülür.
Büyükkent Bölge Temsilciliği, o bölgede kayıtlı üyeler tarafından bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tariflenen usullere göre seçilen 3 ya da 5 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Seçimde Büyükkent Şube Yönetim Kuruluna katılacak üye ve yedeği seçilir. Seçimi takiben yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir Başkan, bir Sekreter üye ve bir Sayman üye seçilir.

Büyükkent Bölge Temsilcilikleri Seçimleri
    Madde 71- Büyükkent Bölge Temsilciliği seçimleri iki yılda bir Büyükkent Şube Genel Kurulunun yapılacağı aydan önceki ay içinde gerçekleştirilir.
Büyükkent Bölge Temsilciliği seçimleri, ilgili temsilcilik bölgesinde kaydı tutulan üyelerin katılımıyla ve gizli oyla yapılır. Üye listeleri, seçimden 15 gün önce Büyükkent Bölge Temsilciliği ve Büyükkent Şube kayıtları esas alınarak kesinleştirilir. Seçim toplantısına Büyükkent Şube Yönetim Kurulunun görevlendireceği en az bir gözlemci katılır. Gözlemcinin katılmadığı seçim toplantısı Büyükkent Şube Yönetim Kurulundan yetki alınmadığı sürece geçersizdir. Seçim toplantısına gözlemcinin katılıp katılmadığı bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir kopyası, ilgili Büyükkent Şubesine ve Oda Merkezine gönderilir.
Seçim günü, saati ve yeri Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından, Büyükkent Şube Yönetim Kurulunun da onayı alınarak en az bir ay önceden belirlenir. En az 15 gün önce ilgili üyelere duyurulur.
Büyükkent Bölge Temsilciliği, Yönetim Kurulu seçimi toplantısına sunulmak üzere iki yıllık temsilcilik çalışmalarını, mali durumu gösteren bir rapor hazırlayarak, seçimden en az 15 gün önce üyelere ve bir örneğini de Büyükkent Şubeye gönderir.

Büyükkent Bölge Temsilcilikleri Seçimlerinin Yenilenmesi
    Madde 72- Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu seçimleri;

a) İlgili Temsilciliğe kayıtlı üyelerin 1/5 inin seçimlerin yenilenmesi için noterlik kanalıyla Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunması halinde,
b) Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk ile alacağı kararla,
c) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine çağrılacak yedek üye kalmadığında,
d) Oda Denetleme Kurulunun 2/3 çoğunlukla alacağı gerekçeli karar üzerine Büyükkent Şube Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunlukla alacağı kararla,
olağanüstü yenilenir.
Yukarıda belirtilen durumlarda Büyükkent Şube Yönetim Kurulu geçici bir Yönetim Kurulu atar ve en geç 30 gün içinde Büyükkent Bölge Temsilciliği seçimlerini yeniler.

Büyükkent Bölge Temsilcilikleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları
    Madde 73- Büyükkent Bölge Temsilcilikleri, çalışmalarında ilgili Büyükkent Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Büyükkent Şube Yönetim Kurulunun görevlerinin, Büyükkent içindeki bölgelerde etkili bir biçimde yürütülmesinden ve bu görevlerin söz konusu bölgelerde yaygınlık kazanmasından sorumludurlar.
Büyükkent Bölge Temsilciliklerinin görevleri:
a) Büyükkent Bölge Temsilciliği yetki alanı içinde bulunan üyelerin kayıtlarını tutmak, envanterini çıkarmak, üye hareketlerini izlemek, üye aidatlarını toplamak, tutulan üye kayıtlarını Büyükkent Şube Yönetiminin belirleyeceği biçimde yürütmek, üye kayıtlarının bir örneğini Büyükkent Şubeye vermek,
b) Seçim dönemi için Büyükkent Şube Yönetim Kurulu ile uyum ve işbirliği içinde çalışma programını hazırlamak,
c) Büyükkent Bölge Temsilciliği bölgesinde gerek özel, gerekse kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki sorunlarını tesbit etmek, çözüm yollarını üretecek çalışmalar yapmak, bu konuda Büyükkent Şube ile gerekli koordinasyonu saptamak, üyelerle Büyükkent Şube ilişkilerini artırmak, Büyükkent Şube politikaları çerçevesinde girişimlerde bulunmak.
d) Büyükkent Şube Yönetim Kurulunca iki ayda bir yapılacak Büyükkent Şube ve Büyükkent Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulları ortak toplantılarına katılmak, deneyimlerini, sorunlarını etkinliklerini aktarmak,
e) Bölgedeki yapı üretimi, planlama ve imar uygulamaları ile ilgili bilgi ve görüşleri Büyükkent Şube Yönetimine iletmek, yetkileri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarda girişimlerde bulunmak,
f) Büyükkent Şube Yönetim Kurulunca verilecek yetki ile Oda tüzel kişiliği
adına mekan kiralamak, mesleki ve sosyal faaliyette bulunmak,
g) Büyükkent Şubenin etkinlik programları çerçevesinde sorumluluk üstlenmek, verilecek görevleri yürütmek,
h) Büyükkent Şube ya da Oda tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.
Temsilcilikler
    Madde 74- Temsilcilikler, herhangi bir il ya da ilçede, en az Temsilcilik Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini oluşturacak sayının iki katı kadar üyenin topluca başvurmaları üzerine ve ilgili şube ya da Büyükkent Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Oda Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur.
Kuruluş çalışmaları o il ya da o ilçedeki üyeler arasından Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilecekler tarafından yürütülür. Temsilcilik, o il ya da o ilçedeki üyeler tarafından kendi aralarında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda gösterilen usullere göre seçilen üç ya da beş kişiden oluşan bir Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
Temsilcilik etkinlik bölgesi o il ya da o ilçenin sınırları içinde kalan alandır. Ancak, bir il sınırları içinde birden fazla Temsilcilik varsa, temsilciliklerin etkinlik bölgeleri Temsilcilik ve ilgili şube ya da Büyükkent Şube Yönetim Kurullarının görüşü alınarak Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

Temsilcilik Seçimleri
    Madde 75- Temsilcilik seçimi, iki yılda bir Kasım veya Aralık ayları içinde Oda Merkezindeki kayıtlar esas tutularak temsilcilik bölgesi içinde bulunan Mimarlar Odası üyelerinin katıldığı bir toplantıda gizli oyla yapılır.
Toplantı açık oyla seçilen bir toplantı yöneticisi tarafından yönetilir.
Seçim günü, saati ve yeri Temsilcilik tarafından ilgili Şube Yönetim Kurulunun onayı alınarak en az 1 ay önceden belirlenir; en az onbeş gün önce gerek bir mahalli gazete aracılığıyla, gerekse ilgili üyelere yazı yollanarak duyurulur. Ayrıca, şube ya da Büyükkent Şube ile Oda merkezine bilgi verilir.

Seçim toplantısına Şube Yönetim Kurulunun belirleyeceği en az bir gözlemci katılır. Gözlemcinin katılmadığı seçim toplantısı Şube Yönetim Kurulundan yetki alınmadığı sürece geçersizdir. Seçim toplantısına gözlemcinin katılıp katılamadığı bir tutanakla tesbit edilir, tutanağın bir kopyası ilgili şube ya da Büyükkent Şube ile Oda Merkezine gönderilir.
Temsilcilik Yönetim Kurulu seçim toplantısına sunulmak üzere iki yıllık Temsilcilik çalışmalarını, mali durumu ve etkinlik bölgesi içindeki iki yıllık mesleki uygulamanın durumunu gösteren bir rapor hazırlayarak, seçimden en az 15 gün önce üyelere gönderir, bunun bir örneğini ilgili şube ya da Büyükkent Şube ile Oda Merkezine gönderir.
Temsilcilik Yönetim Kurulu üç ya da beş üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Seçim sonuçları, Oda Yönetmeliği ve Oda Oturum Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilir. Oyların eşit olduğu durumlarda kura çekilir. Asil üyeler, görev bölümü yaparak aralarında bir Başkan, bir Sekreter üye ve bir Sayman üye seçerler.
Temsilcilik açılması ve kapatılması, ilgili şubenin ya da Denetleme Kurulunun görüşleri dikkate alınmak koşuluyla Oda Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Oda Yönetim Kurulu Temsilcilik Yönetim Kurulunu görevden alabilir ve yerlerine yapılacak ilk seçim toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici Yönetim Kurulu da atayabilir.
Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeleri etkinlik bölgesi içindeki üyelerin 2/3'ünün başvurması üzerine ve görevlerini kötüye kullandıklarının inceleme sonucu kesinlikle saptanması durumunda ya da bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmaları durumunda Oda Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınabilirler.
Görev süresi dolmadan, Temsilcilik Yönetim Kurulundan herhangi bir üyenin görevden ayrılması ya da alınması durumunda, yedekler aldıkları oy sayısına göre yerlerini doldururlar ve yeniden görev bölümü yapılır. Bu mümkün olmazsa ya da Temsilcilik etkinlik bölgesindeki Temsilciliğe kayıtlı üyelerin 2/3'ünün noter kanalıyla yazılı olarak ilgili şube ya da Büyükkent Şubeye başvurması sonucu Temsilcilik Yönetim Kurulunun Oda Yönetim Kurulunca görevden alınması durumunda, Oda Yönetim Kurulu en geç 1 ay içinde Temsilcilik toplantısını yapmak üzere geçici Yönetim Kurulunu atar.

Temsilciliklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
    Madde 76- Temsilciliğin görevleri:
a) Temsilcilik bölgesinde gerek özel, gerekse kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki sorunlarını ve çözüm yollarını belirleyici çalışmalar sürdürmelerini sağlamak, bu konuda üyelerle şube arasında iletişimi arttırmak, Oda ve şube politikası çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmak,
b) Temsilcilik bölgesindeki yapı üretimi, projelendirme ve imar uygulamaları ile ilgili bilgi ve görüşleri şubeye iletmek, bu konularda Oda politikası paralelinde ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
c) Projelendirme ve yapı üretiminin niteliğini iyileştirmek, üyelerin işverenle ilişkilerini düzene sokmak ve bu ilişkilerde hak ve çıkarları karşılıklı olarak korumak amacıyla sürdürülen mesleki denetim uygulamasını yürütmek,
d) Odaya, şubeye karşı görevleri ile ilgili konularda üyeleri uyarmak,
e) Şubece verilen diğer görevleri yürütmek,
f) Şube Yönetim Kurullarınca belirlenen etkinlik bölgeleri içindeki üye kayıtlarını tutmak ve üye aidatlarını toplamak, (Temsilcilikler üye kaydı yapamaz, kayıtlar şubelerce yapılır)
g) Bölgesi ve sınırları içinde yürütülen etkinliklerin koordinasyonu ve uyumluluğunu sağlamak amacıyla şubenin yapacağı periyodik toplantılara katılmaktır.
Temsilcilikler bütün çalışmalarında ilgili Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve Şube Yönetim Kurulunca belirtilen konularda kendilerine verilen yetki sınırları içinde hareket eder. Temsilciliklerce yürütülen çalışmalar ve yapılan işlemler, yılda en az bir kez Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek üyeler aracılığıyla yerinde denetlenir.

Oda Temsilcisi
    Madde 77- Mimarlar Odasının şube ya da temsilciliğinin bulunmadığı, en az üç mimarın bulunduğu il ya da ilçelerde yapı üretiminde mesleki denetim uygulamasını yürütmek ve bulunduğu yerdeki mesleki faaliyetler konusunda bağlı olduğu şube ile bağlantılı olarak çalışmalar yapmak üzere Şube Yönetim Kurulu kararı ile, o yerdeki diğer üyelerin eğilimleri gözönüne alınarak, Oda
temsilcisi atanır.
Oda temsilcisi Odanın kabul ettiği usuller içinde mesleki denetim görevini yapar. Bulunduğu yerde imar ve mimarlıkla ilgili faaliyetleri izler bu konuda bağlı olduğu şubeyi bilgilendirir ve şubenin önerdiği çalışmaları yürütür.
Oda temsilcisi, ilgili Şube ya da Büyükkent Şube Yönetim Kurulu tarafından atanır. ve görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda görevden alınır. Yerine başka bir temsilci atanır ya da o yerdeki uygulamaya son verilir.

İşyeri Temsilciliği
    Madde 78- Oda, kamu ve özel kesimde çalışan mimarların haklarının savunulması, mesleki açıdan kamu çıkarlarının korunması, söz konusu üyelerin Oda ile doğrudan ilişkisinin sağlanması amacıyla Mimarlar Odası İşyeri Temsilciliklerini kurar. Bu konuda Şube, Büyükkent Şube, Büyükkent Bölge Temsilcilikleri ve Temsilcilikler görevli olup kuruluş ilgili birimlerin onayı ile gerçekleşir. İşyeri Temsilciliğinin esasları ayrı bir iç düzenlemeyle belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

    Oda Gelirleri
    Madde 79- Odanın başlıca gelirleri şunlardır:
a) Oda Genel Kurulu tarafından belirlenen ya da Oda Genel Kurulunca verilen yetki üzerine Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ve Odaya kayıtları sırasında bir kez olmak üzere alınacak üye kayıt ücretleri ve aylık üye ödentileri,
b) Oda Yönetim Kurulunca miktarı belirlenen Oda kimlik kartı ücretleri,
c) Gerektiğinde üyelere ve ilgililere verilecek belgelere karşılık miktarı Oda Yönetim Kurulunca belirlenen bedeller,
d) Oda tarafından kamu ve özel kurumlar ile kişilere yapılan hizmet karşılığı gelirler,
e) Her türlü yayın geliri,
f) Her türlü bağış ve yardımlar,
g) Taşınmaz mallardan sağlanan gelirler,
h) Para cezaları,
i) Bilirkişilik hizmeti ücreti karşılığı alınan %5 (yüzde beş) Oda payları,
j) Mesleki yarışmalarda derece, ödül, mansiyon ve satınalma kazananlarla, jüriye seçilen asil, yedek, danışman üyeler ile raportörlere ödenen ücretlerin %5 (yüzde beş) Oda payları,
k) Meslek alanına ilişkin kurs, seminer, sempozyum, panel, fuar, ulusal ve uluslararası kongre ve sergi gelirleri,
l) İştiraklerden gelen paylar,
m) Meslek uygulamasına ilişkin yapılan denetim hizmetleri için üyelerden alınan gelirler,
n) Diğer gelirler.

Oda Bütçesi
    Madde 80- Her yıl Oda organlarının yeni yıl bütçe tasarıları, Oda Yönetim Kurulunca saptanacak ilkeler gözönüne alınarak, kendi yönetim kurulları tarafından hazırlanıp Oda ve Şubeler Yönetim Kurullarının ikişer üyesinin katılmasıyla oluşan Oda Bütçe Komitesine iletilir. Bütçe bu komitenin tavsiyesi ve Oda Yönetim Kurulunun kararıyla 15 Aralık tarihine kadar son şeklini alır, Oda Genel Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır ve 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanır.
Şube ve Temsilcilikler Mimarlar Odası bütçesinden kendileri için ayrılan ödenek çerçevesinde Oda adına harcama yaparlar, bütün tahsilat Oda adına yapılır.

Mali İşlemlerin Yürütülmesi
    Madde 81- Odanın her türlü mali işlemleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, genel muhasebe kuralları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve Oda Mali İşler Yönetmeliğine göre yürütülür.
Şube, Büyükkent Şube, Büyükkent Bölge Temsilciliği ve Temsilcilik mali işleyişleri Oda Mali İşler Yönetmeliğine göre yürütülür.

Taşınmaz Mal Edinilmesi
    Madde 82- Oda, şubeler ve temsilciliklerin Oda adına taşınmaz mal alabilmesi için Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Ancak Genel Kurul taşınmaz mal alabilme yetkisini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna devredebilir.
Oda birimlerinin elde ettikleri taşınmaz mallar Odaya aittir.

Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları
    Madde 83- Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Mesleğini bir süre için ya da sürekli olarak uygulamayacağını ve bu yoldan gelir sağlamayacağını önceden bildiren ve bu durumu belgeleyen üyeler, talep ettiklerinde, Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler, ancak bu yolla üyelikten ayrılanların mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.
Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM
Genel Hükümler

    Oda Seçimlerinde Uygulanacak Esaslar
    Madde 84- Oda seçimlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Oda ve şube organ seçimleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.
b) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim kurulları ile Şube Yönetim, Denetleme, Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulları seçimlerinde, en az asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gereklidir. Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Oy
pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı, aldıkları oy sayısına göre sıralanır.
c) Pazar günü yapılacak olan seçimler için, Genel Kurul tarafından adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ya da başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylıkları için, yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra başkanlık divanınca kesin aday listesi okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için, İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

Organlara Aday Olamayacaklar
    Madde 85- Oda ve şube organları ile temsilcilik ve büyükkent bölge temsilciliği yönetimlerinde ve Genel Kurullarca ya da yönetim kurullarınca oluşturulacak yardımcı organlarda görev alabilmek ve bu organların seçimlerinde aday olabilmek için Oda Onur Kurulundan herhangi bir ceza almamış olmak gerekir.
Bu kısıtlama, ilk disiplin cezası için bir yıl geçerli olup, birinci tekrarında üç yıl, ikinci kez tekrarında ise sürekli uygulanır. Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme saklıdır.

Organlarda Bulunma Kısıtlılığı
    Madde 86- Oda üyeleri Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Şube ve Büyükkent Şube Yönetim Kurulu, Şube ve Büyükkent Şube Denetleme Kurulu, Şube ve Büyükkent Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu ile Temsilcilik ve Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurullarının birden fazlasının üyesi olamazlar.
İkinci kurulun üyesi seçilenlerin istifaları aranmaksızın ilk kuruldaki üyelikleri düşmüş kabul edilir ve ilgili kurul sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır.

Yürürlük
    Madde 87- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
    Madde 88- Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği Mimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 


 

 

Diyarbakır Web Tasarım
Copyright © 2010 Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi | Adres : Ekinciler Cad. Kalender Plaza Kat:6 No:10 Ofis - DİYARBAKIR

dimod.org.tr

Bu site en iyi 1024*768 çözünürlük ve IE+7.0 veya daha üstü bir tarayıcı ile görüntülenir. 01/09/2010 tarihinden itibaren 7666439 kişi tarafından ziyaret edildi.