Öğrenci Üyeliği

TMMOB MİMARLAR ODASI Öğrenci Üyelik Yönetmeliği
(40. Olağan Genel Kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.)

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak ve mesleki, bilimsel çalışmalarına destek vererek, eğitim sorunlarına yönelik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin “Öğrenci Üye” olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 39. maddesine, Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğine ve TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Oda : Mimarlar Odası’nı
Şube : Mimarlar Odası Şubelerini
Yönetim Kurulu : Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nu
Öğrenci :

Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerini

Öğrenci Üye : Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören ve Oda’ya kaydı yapılan lisans öğrencilerini
Üye : Mimarlar Odası üyelerini
İlgili Şube :

Öğrenci üyenin, öğrencisi olduğu mimarlık okulunun yetki alanında bulunan Mimarlar Odası Şubesini,

ifade eder.

ÜYELİK

Öğrenci Üyelik Şartları

Madde 5-

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma

b) Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde lisans öğrencisi olma

şartları aranır.

Öğrenci Üyelik İçin Gerekli Belgeler

Madde 6-

a) 4 adet vesikalık fotoğraf

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) Oda’ya üye olma isteğini belirten, oda tarafından hazırlanmış ve öğrencisi olduğu üniversitenin mimarlık bölümünce onaylanan başvuru formu.

Öğrenci Üyelik

Madde 7- Bu yönetmeliğin 5 inci maddesindeki koşulları sağlayanlar, 6 ıncı maddede sayılan belgelerle, ilgili Şubeye başvurmaları halinde, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler. Öğrenci Üyeliğe kabul edilenlere, Oda Genel Merkezince hazırlanmış Öğrenci Üye Kimlik Belgesi verilir. Şube Yönetim Kurulu, kaydettikleri Öğrenci Üyeleri Oda Yönetim Kurulu’na bildirir.

Öğrenci Üyenin üyeliği, öğrenci üyenin istifası veya öğrenciliğinin herhangi bir nedenle son bulması, halinde biter.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Öğrenci Üye Temsilcileri ve Temsilciler Kurulu

Madde 8- Şube Yönetim Kurulu kararı ile, Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde, Üniversite Öğrenci Temsilcisi, o bölümdeki Oda’nın öğrenci üyeleri arasından seçimle belirlenir.

Etkinlik alanında birden fazla Mimarlık Bölümü olan Mimarlar Odası Şubelerinde, öğrenci okul temsilcilerinin katılımıyla, Şube öğrenci temsilciliği oluşturulur. Oda merkezinde ise, öğrenci okul temsilcilerinin katılımı ile Öğrenci Temsilciler Kurulu oluşturulur.

Öğrenci Temsilciler kurulunun çalışma alan, ilke ve yöntemleri, Temsilciler Kurulu ve Oda tarafından birlikte belirlenir.

Oda, Merkez ve şube yönetim kurulları Temsilciler Kurulunun da temsilcilerinin belirlenen çalışma alanları, ilke ve yöntemleri doğrultusundaki çalışmalarına katkı verirler.

Öğrenci Üyelerin Oda ile ilişkileri

Madde 9-

a) Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nin öğrencilere yönelik program ve çalışmalarından ve Oda’nın sağladığı “Meslek pratiği - Staj” olanaklarından öncelikli olarak yararlanması gözetilir.

b) Şube Yönetim Kurulu kararıyla Şube Komisyonlarına, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda Komisyonlarına “Öğrenci Üye” statüsüyle katılabilirler.

c) Oda’nın öğrenci katılımı olan ulusal ve uluslararası etkinlikleri katılımcıları öncelikli olarak öğrenci üyeler arasından seçilir

d) Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.

SON HÜKÜMLER

Mali Hükümler

Madde 10- Öğrencilerden giriş ve üyelik ödentisi alınmaz. Öğrenci çalışmaları ile ilgili olarak yapılacak giderler, ilgili Oda birimi tarafından karşılanır.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönetmelik 14,15,16 Nisan 2006 Oda Genel Kurul kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.